Organizare eveniment – Incurajarea Sportului

  Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Asociatia Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti, cu sediul în Str. Stirbei Voda nr. 87, București, cod fiscal 40034207, intenționează să achiziționeze: Servicii de organizare eveniment “Incurajarea Sportului”.

  Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

  CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT
  Legislație aplicabilă:
  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  1.2 Durata contractului – 1 lună de zile, de la data semnării contractului.
  1.3 Obiectul achiziției: Servicii de organizare eveniment “Incurajarea Sportului”.

  2. CONDIȚII DE PARTICIPARE
  Conform cerințelor precizate în cadrul Fișei de date, anexate prezentei Invitații

  3. PROCEDURA
  3.1 Tipul procedurii: Procedura proprie – Servicii sociale și servicii specifice, conform Anexei 2
  3.2 Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire – Offline.

  4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE – Pretul cel mai scazut

  5. PROPUNEREA FINANCIARĂ

  Propunerea financiara va fi prezentata pâna la data limita de depunere a ofertelor prevazuta în invitatia de participare.
  Legat de propunerea financiara, se va completa Formularul nr. 2 si Anexa din sectiunea “Formulare”.
  Pretul va fi exprimat in RON fara TVA.
  Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanţă cu propunerea tehnică.
  Detaliile privind modalitatea de desfășurare a procedurii se regăsesc în Fișa de date.

  Data limită de transmitere a ofertelor pe e-mail sau la sediul autoritatii contractante din Str. Stirbei Voda nr. 87: 08.09.2020, ora 11:00.

  Anexat se prezintă: – Fișa de date, Caiet de sarcini, Model contract, Formulare.