Anunturi

Asociatia Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti, cu sediul în Str. Sirbei Voda nr. 87, București, cod fiscal 40034207, intenționează să achiziționeze servicii de organizare „Școală tematică de iarnă”.

Cod CPV: 55243000-5 Servicii de tabere de copii (Rev.2).

1. CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

Legislație aplicabilă:

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

Durata contractului – 30 zile, de la data semnării contractului.

Obiectul achiziției: Servicii de organizare  „Școală tematică de iarnă”.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Conform cerințelor precizate în cadrul Fișei de date, anexate prezentei Invitații.

3. PROCEDURA

Tipul procedurii: Procedura proprie – Servicii de tabere de copii, conform Anexei 2

Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire – Offline.

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE – Pretul cel mai scazut.

5. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Propunerea financiara va fi prezentata pâna la data limita de depunere a ofertelor prevazuta în invitatia de participare.

Legat de propunerea financiara, se va completa Formularul nr. 2 si Anexa din sectiunea “Formulare”. Pretul va fi exprimat in RON fara TVA.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanţă cu propunerea tehnică.

Detaliile privind modalitatea de desfășurare a procedurii se regăsesc în Fișa de date.

Data limită de transmitere a ofertelor la sediul autoritatii contractante din Str. Stirbei Voda nr. 87: 4.12.2019, ora 10 00.

Anexat se prezintă: –  Invitația de participare, Fișa de date, Caiet de sarcini, Model contract, Formulare.

  1. Invitatie participare
  2. FISA-DE-DATE
  3. Caiet de Sarcini Scoala tematica de iarna
  4. CONTRACT achizitii publice
  5. FormulareCaiet de Sarcini Scoala tematica de iarna

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail: achizitii@dialogbucuresti.ro.